Avdrag

Avdragen i beskattningen kan minska beloppet skatt som ska betalas. Skatteförvaltningen gör en del av avdragen automatiskt. Vissa avdrag, såsom resekostnadsavdrag, måste du själv kräva.

Resekostnadsavdrag

Du får dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen om hör ihop med sommarjobb, eller arbete vid sidan av studierna. Du kan dra av resekostnader i samband med arbetspraktik om du får lön för praktiken. Kostnaderna för resor mellan hem och jobb dras av enligt det billigaste färdmedlet oavsett med vilket färdmedel du de facto åkt. Kollektivtrafiken är i allmänhet det billigaste transportsättet.

Kan jag dra av studiekostnaderna som utgifter för att tjäna inkomst?

Du kan inte dra av studiekostnader (t.ex. skolböcker) i beskattningen om du studerar i den grundläggande utbildningen eller en utbildning som siktar på examen. Om du har ett jobb och du utbildar dig för att bibehålla din yrkeskunskap kan du under vissa förutsättningar dra av studiekostnaderna.

Studiepenningsavdrag

Den som får studiepenning får studiepenningsavdrag i beskattningen. Avdragets fulla belopp är 2 600 euro, dock högst beloppet av studiepenningen. Om du emellertid får mer förvärvsinkomster än 2600 euro minskar avdragsbeloppet. I så fall dras hälften (50 %) av studiepenningsavdraget av från den andel av förvärvsinkomsterna som överstiger det fulla studiepenningsavdraget.

Studiepenningsavdrag då förvärvsinkomsterna överstiger beloppet av fullt studiepenningsavdrag, exempel:

En studerande får 4 120 euro i lön och 2 000 euro i studiepenning under året. De naturliga avdragen uppgår till 620 euro.

Studerandens nettoförvärvsinkomst är således 5 500 euro (4 120 euro + 2 000 euro – 620 euro). Förvärvsinkomsterna överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp med 2 900 euro (5 500 e − 2 600 e). 50 % av studiepenningsavdraget dras av från den andel som överstiger det fulla studiepenningsavdraget.

Studeranden får ett studiepenningsavdrag på 1 150 euro (2 600 e − 2 900 e  x  50 %).

Studielånsavdrag

Om du har studielån kan du under vissa förutsättningar få studielåneavdrag i beskattningen. Studielån som du har lyft för högskolestudier som inletts den 1 augusti 2005 eller senare beaktas när studielånsavdraget beviljas.

FPA avgör om du har rätt till studielåneavdrag. Om du har rätt till avdraget meddelar FPA detta åt Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen gör avdraget automatiskt och du kan se det på din skattedeklaration.

Det är inte möjligt att räkna med studielånsavdraget på skattekortet.

Studielåneavdrag beviljas om 

  • du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2014
  • du har tagit din högskoleexamen inom utsatt tid.

Det belopp som du under ett år betalat i amorteringar på ditt studielån får du dra av som studielåneavdrag. Maximiandelen är 30 % under hela låneperioden på den andel av studielånet som överstiger 2 500 euro.

Exempel: En studerande har 10 000 euro i studielån som berättigar till avdrag. Studielånsavdragets maximibelopp är
2 250 euro [30 % x (10 000– 2 500 €)].

Studeranden amorterar studielånet med 1 000 euro under skatteåret. Det oanvända avdraget på 1 250 euro överförs till kommande år (2 250–1 000 €).

Låneamorteringen om 1 000 euro dras av från den skatt som ska betalas. I exemplet uppgår studerandens skatt till 750 euro, alltså återstår ingen skatt att betala för skatteåret. Skatten räcker inte till för att dra av hela beloppet, utan det uppstår ett skatteunderskott på studielånsavdraget om 250 euro. Underskottet dras av från skatterna under de följande tio åren ända tills underskottet har förbrukats.

Ränteavdrag

Man kan göra ränteavdrag i beskattningen. Den avdragsgilla andelen av räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna. Om det inte finns några kapitalinkomster bildar räntorna ett underskott. I så fall dras en del av underskottet av från skatten på förvärvsinkomsterna som en s.k. underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen är 30 % av räntornas avdragsgilla andel.

Bolåneräntor för den egna bostaden och lån för att tjäna inkomst hör till de avdragsgilla räntorna. Exempelvis om du tagit ett lån för att köpa en bostad som du hyr ut utgör räntorna på detta lån räntor för att tjäna inkomst. År 2020 kan du dra av 10 % av räntorna på bolån som du tagit för att köpa en egen bostad och 100 % av lån som du tagit för att tjäna inkomst.

I beskattningen får man inte dra av räntor på studielån eller konsumentkrediter.