Kapitalinkomster

Till kapitalinkomsterna räknas avkastning på egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och övrig inkomst som anses ha influtit av egendom. Dylika inkomster är bland annat hyresinkomster, överlåtelsevinster och ränteinkomster

På kapitalinkomster betalas skatt till staten. Skattesatsen på kapitalinkomster upp till 30 000 euro är 30 procent. När kapitalinkomsterna är större än 30 000 euro, tas en skatt på 34 % ut på den överstigande delen. Den beskattningsbara kapitalinkomsten fastställs utifrån bruttoinkomsten och de avdrag man gör från den.  

Hyresinkomster

Hyresinkomster uppstår när du låter någon annan använda din bostad, bil eller maskin och får betalning för denna uthyrning. Utöver själva hyran räknas också övriga avgifter som hyresgästen betalar, till exempel vattenavgift eller hyra för parkeringsplats, som hyresinkomst. Hyra som betalas av en underhyresgäst är din skattepliktiga kapitalinkomst.

Alla hyresinkomster samt de kostnader vilka har ett samband med dem ska årligen deklareras i beskattningen. Uppgifterna ska deklareras även om det inte blir någon beskattningsbar hyresinkomst kvar efter att kostnaderna dragits av.

Deklarera dina hyresinkomster

Du kan betala skatt på hyresinkomster antingen med skattekortet, alltså genom att höja din förskottsinnehållningsprocent, eller som förskottsskatt med separata giroblanketter. I varje fall ska du deklarera hyresinkomsterna årligen, oavsett när du betalar skatt för dem.

I en företagares eller jordbrukares inkomster kan ingå hyresinkomst, till exempel åkerarrende. En sådan hyresinkomst utgör inte kapitalinkomst, utan räknas in företagsinkomsten från näringsverksamhet eller gårdsbruk.

Överlåtelsevinst

Sådan vinst som man får av att sälja egendom kallas överlåtelsevinst. Överlåtelsevinst kan uppstå när du säljer t.ex. en bostad, värdepapper eller fonder.

Med överlåtelsevinst avses differensen mellan försäljnings- och inköpspris när försäljningspriset är större än inköpspriset. Överlåtelsevinsten utgör inkomst det år som köpet äger rum.

Om försäljningspriset är lägre än inköpspriset uppstår en överlåtelseförlust. I så fall uppstår det inte alls någon beskattningsbar inkomst. Skatteförvaltningen fastställer överlåtelseförlusten och överlåtelseförlusterna dras automatiskt i beskattningen, från framtida kapitalinkomster.

På skattedeklarationen visas alltid separat

  • det totala beloppet överlåtelseförluster
  • det belopp för vilket överlåtelseförluster har dragits av i beskattningen under skatteåret i fråga.
  • det sista skatteåret då man får dra av överlåtelseförlusterna.

Du kan betala skatt på överlåtelsevinst på förhand som tilläggsförskott, förskottsskatt eller först i den slutliga beskattningen som kvarskatt. I vissa fall, såsom med värdepapper och fonder innehåller banken skatten på överlåtelsevinsten och anger den till Skatteförvaltningen med årsanmälan. Då fixas skatten redan vid försäljningstidpunkten och uppgiften syns på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Vissa överlåtelsevinster kan vara helt skattefria. Man behöver exempelvis inte betala skatt på försäljning av det egna hemmet om följande kriterier uppfylls:

  • Du har ägt bostaden i minst två år.
  • Du eller någon i din familj har bott i bostaden i minst två år under den tid ni ägt bostaden. Till familjen räknas maken/makan och minderåriga barn.
  • Tiden för ägande och boende ska vara oavbruten, det får inte finnas avbrott i tvåårsperioden.

Även vinster som du får av att sälja dina egna grejer, t.ex. en soffa, är skattefria. Överlåtelsevinsterna på sådan egendom får inte överstiga 5000 euro per år. Du kan alltså sälja för mer än 5000 euro, men den sammanlagda vinsten får inte blir större än så.

Stöd för undervisningen