Tehtäväpaketti 2: suomalainen verotusjärjestelmä

Tehtävien tavoite: oppia hahmottamaan verotusjärjestelmä ja siihen liittyvät toimijat osana suomalaista yhteiskuntaa.

Tehtävien vaativuustaso: keskivaikea 

Opiskelijat lukevat ensin Verokampuksen Miten suomalainen verotusjärjestelmä toimii? -sisällön. Halutessaan opiskelijat voivat tutustua myös valtiovarainministeriön Tutki budjettia -sivuston tietoihin.

Opiskelijat voivat pienryhmissä keskustella esimerkiksi seuraavista teemoista: 

  • Miten verotukseen tai sen suuruuteen voi Suomessa vaikuttaa? Onko vaikuttaminen mielestänne helppoa?
  • Selvittäkää oman kotikuntanne kunnallisveron suuruus.
  • Mikä on oman kotikuntanne tai -kaupunkinne tuloraja sille, milloin kunnallisveroa pitää alkaa maksaa?
  • Keskustelkaa Verohallinnon roolista osana suomalaista yhteiskuntaa. Miten Verohallinto on näkynyt omassa elämässänne? Onko Verohallinnon rooli verotusjärjestelmässä mielestänne selkeä?

Lisäkysymys:

  • Tutkikaa valtiovarainministeriön Tutki budjettia –sivuston tietoja. Mitkä valtion tulo- tai menoerät yllättävät?

Lopuksi pienryhmien ajatukset voidaan purkaa yhteisesti esimerkiksi siten, että jokainen ryhmä sanoo kysymyksen kohdalla yhden oivalluksen tai vastauksen, joka heidän keskusteluissaan nousi.