Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig:

Skatteförvaltningen

PB 325, 00052 SKATT

tfn 029 512 000 (växel)

Besöksadress:

Registratorskontoret

Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens dataskyddsombud:

Noora Kontro

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT

tfn 029 512 000 (växel)

Registrets användningsändamål samt grunden för insamling och behandling av uppgifter: Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att följa upp webbplatsens besökare. IP-adresser till besökare på webbplatsen och kakor (cookies) som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas bland annat för att trygga informationssäkerheten och för att samla in statistik om besökare på webbplatsen i de fall då de kan anses vara personuppgifter. Samtycke begärs separat för kakor från tredje part.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning enligt artikel 6.1 a är samtycke (dokumenterat, frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt). Samtycket kan återkallas i webbplatsinställningar som nås via knappen Inställningar nere till vänster. 

IP-adresser och kakor som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas med stöd av artikel 6 e i dataskyddsförordningen och 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

Datainnehållet i det register som samlats in om användarna: De uppgifter som lagras i registret är:

– användarens anonymiserade IP-adress

– stad och land

– tidpunkt för besöket  

– sidor som användaren besökt  

– webbläsare och webbläsarversion

– åtgärder som vidtagits på webbplatsen (klickningar)

– den webbadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen

– besökaren får ett unikt ID.  

IP-adresser till besökare på webbplatsen och kakor som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse bland annat för att trygga informationssäkerheten och för att samla in statistik om besökare på webbplatsen i de fall då de kan anses vara personuppgifter. Samtycke begärs separat för kakor från tredje part.

Lagringstid för uppgifterna: Uppgifterna lagras i 13 månader. 

Regelbundna informationskällor: 

Webbplatsen använder tjänsten Matomo Analytics.

Personuppgiftsbiträden

G-Works Oy (webbplatsadministratör)

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt till andra aktörer. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Användning av kakor (cookies): 

Webbplatsen använder kakor (cookies). Kakor är små filer som en webbplats skickar till användarens dator när användaren bläddrar på webbplatsen. 

Kakor gör det möjligt att spåra och identifiera användaren så att beteendet på webbplatsen kan spåras. Med hjälp av kakor får man till exempel uppgifter om från vilken webbplats användaren har kommit till webbplatsen och på vilket sätt användaren har betett sig på webbplatsen. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsen och göra den enklare att använda. 

Utan kakor skulle det vara betydligt svårare att följa enskilda användare och sessioner. 

Med hjälp av kakor samlas följande uppgifter in: 

  • användarens anonymiserade IP-adress 
  • stad och land
  • tidpunkt för besöket  
  • sidor som användaren besökt  
  • webbläsare och webbläsarversion
  • åtgärder som vidtagits på webbplatsen (klickningar)
  • den webbadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen
  • besökaren får ett anonymt unikt ID.  

De uppgifter som samlas in med kakor används inte för att identifiera enskilda användare. Du kan inaktivera kakor i webbplatsinställningarna om du vill. Inställningarna finns bakom ikonen längst ned till vänster på webbplatsen.

Observera dock att webbplatsen kan ha funktioner som kanske inte fungerar alls utan kakor.

Skydd av registret: Vid behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystemen skyddas på behörigt sätt. När registeruppgifter lagras på internetservrar ska den fysiska och digitala informationssäkerheten i denna utrustning säkerställas på behörigt sätt. Den personuppgiftsansvarige ska se till att lagrade uppgifter, serveråtkomsträttigheter och andra uppgifter som är kritiska med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de anställda som har det i sin arbetsbeskrivning.

Automatiserat beslutsfattande: En berörd persons uppgifter omfattas inte av automatiserat beslutsfattande. 

Den registrerades rättigheter: Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras. Om en person vill kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne eller begära rättelse av dem, ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige får vid behov begära att sökanden styrker sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Mer information och anvisningar om hur du tar kontakt kan du läsa på webbplatsen Dataskydd och behandling av uppgifter inom Skatteförvaltningen (vero.fi).