Övriga inkomster

Utöver vanlig lön kan du ha massor olika slags inkomster, exempelvis om du bloggar, är på youtube, spelar poker eller e-sportar. Vet du hur du ska deklarera dessa inkomster och hur du beskattas för dem?

Bloggare

De ersättningar som en bloggare får är alltid skattepliktig inkomst. Du som bloggar och får ersättning i pengar ska lämna ditt skattekort till den som betalar ersättningen. Glöm inte att kolla att alla dina inkomster har angetts på skattedeklarationen. Från inkomsterna får du dra av de utgifter som har samband med att tjäna inkomsterna.

Exempel på bloggares olika inkomster och hur de beskattas:

 1. Sanni får en produkt av ett företag och hon skriver en bedömning om produkten i sin blogg. Sanni får behålla produkten. Produktens värde är 200 euro. Produktens hela värde är Sannis förvärvsinkomst. På våren kollar hon att inkomsten finns på hennes skattedeklaration. Då märker Sanni att en mindre vara, värd 70 euro, som hon fått för bedömning inte har angetts på skattedeklarationen. Sanni kompletterar sin skattedeklaration och anger det belopp som fattas från hennes förvärvsinkomst.
 2. Ett företag ber Sanni skriva en produktpresentation enligt anvisningar på företagets webbplats. Hon får 500 euro i lön. Inkomsten är Sannis lön så hon måste ge företaget sitt skattekort för löneutbetalningen. Inkomsten antecknas automatiskt på hennes skattedeklaration.
 3. Sanni har avtalat med företaget om att hon skriver artiklar på företagets hemsida mot betalning. Enligt avtalet övergår upphovsrätten till företaget. Inkomsten är Sannis lön så hon måste ge företaget sitt skattekort för betalning av ersättningen. Inkomsten har angetts som bruksavgift på skattedeklarationen.
 4. Sanni grundar ett eget företag via vilket hon säljer reklamutrymme och texter hon skrivit åt andra företag. Sannis företag är i förskottsuppbördsregistret så hon kan fakturera sina kunder. Hon deklarerar sina inkomster med företagets skattedeklaration.

Fotografering

Sysslar du med fotografering och skulle vilja sälja dina bilder och deras användarrättigheter, eller ställa upp som bröllopsfotograf. Inkomsterna som du får av detta är skattepliktiga. Kom ihåg att ge skattekortet åt den som betalar dig. Om du säljer dina fotografier inramade är det frågan om varuhandel och då ska du själv deklarera de inkomster du fått. Från inkomsterna kan du dra av utgifterna som hör ihop med att tjäna inkomster.

 

Pokerinkomster

Spelar du poker inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet? Gör du det så är dina pokervinster skattefria. Inom området betraktas vinsterna som lotterivinster som mottagaren inte behöver betala skatt på.

Spelar du poker utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet? Om spelet ordnas utanför EU:s eller EES område är din inkomst från spelet skattepliktig. I beskattningen får du dra av de utgifter du haft för pokerspelet, såsom deltagaravgifter. Deklarera dina pokervinster som förvärvsinkomster för det skatteår som du har vunnit dem.

 

Hunduppfödning

Har du tänkt göra valpar med din hund? Försäljningspriset för en hundvalp är din skattepliktiga förvärvsinkomst. Från inkomsten får du dra av alla kostnader som hör ihop med att tjäna inkomsten, t.ex. valparnas registrerings- och veterinärsarvgifter. Ange differensen mellan intäkter och utgifter som övrig förvärvsinkomst på din skattedeklaration.

Lämnar du över din hund för avel åt någon annan? Arvodet du får för detta är din skattepliktiga förvärvsinkomst. Ange inkomsten som övrig förvärvsinkomst på din skattedeklaration.

 

Reklamintäkter

Säljer du reklamplats t.ex. till din blogg, en sajt som du upprätthåller eller till dina videon? Inkomster för att visa reklamer är din beskattningsbara inkomst varifrån du får dra av kostnaderna för att tjäna den. Ange differensen mellan intäkter och utgifter som övrig förvärvsinkomst på din skattedeklaration.

 

Loppmarknadsförsäljning

Du kan skattefritt sälja vanliga grejer som din familj använt om din försäljningsvinst inte överstiger 5000 euro per år.

Vanliga saker är exempelvis

 • kläder
 • kärl
 • smycken
 • möbler
 • hemelektronik
 • hobbyredskap.

T.ex. följande är inte vanliga saker

 • bilar
 • motorcyklar
 • båtar
 • övriga motsvarande fordon.

Man ska betala skatt på överlåtelsevinster på mer än 5000 euro

Om dina försäljningsvinster överstiger 5000 euro per år utgör de vinster som överstiger beloppet kapitalinkomst på vilken du ska betala skatt på överlåtelsevinst Med vinst menas skillnaden mellan inköps- och försäljningspris.

Om du säljer annat än sådana vanliga varor som din familj använt ska du betala skatt på försäljningsvinsten och försäljningspriserna överstiger 1000 euro. När denna gräns överskrids är hela vinsten skattepliktig kapitalinkomst. Man betalar alltså inte skatt enbart på den andel som överstiger 1000 euro utan på hela summan.

Du kan dock inte dra av en förlust som uppstått genom en överlåtelse av sedvanligt hemlösöre eller annan jämförbar egendom avsedd för personlig användning. Du får således inte dra av t.ex. en förlust som orsakats av att du sålt din egen bil eller motorcykel.

Handelsplatsen inverkar inte på beskattningen

Vid loppmarknadsförsäljning spelar det ingen roll för beskattningen på vilken handelsplats du säljer sakerna. Samma regler gäller för försäljning av saker på traditionella loppmarknader, gårdsloppisar, nätloppisar och webbauktioner.

Inkomst av virkesförsäljning

Inkomst från virkesförsäljning är kapitalinkomst. På kapitalinkomster betalar du en skatt på 30 %. När kapitalinkomsten är större än 30 000 euro ska du betala skatt på 34 % av den överstigande delen.

Virkesförsäljning från gårdens skog

När du eller t.ex. en jordbrukssammanslutning har ett FO-nummer och du säljer virke från gårdens skog anses det att ni bedriver skogsbruk. Uppge inkomster av virkesförsäljning på skattedeklarationen för skogsbruk.

Virkesförsäljning kan göras på tre olika sätt:

 • Vid rotförsäljning tar virkesköparen hand om avverkning och vidaretransport av det virke som fastställts i avverkningsavtalet.
 • Med leveransförsäljning avses att skogsägaren förbinder sig att leverera den virkesmängd som man avtalat om på förhand.
 • Vid kontantköp levereras trävaran till försäljningsplatsen och säljs åt köparen utan förhandsavtal.

Virkesförsäljning från tomten

Om du säljer virke från tomten (t.ex. från sommarstugan) är inkomsten från detta inte kapitalinkomst för skogsbruk utan övrig kapitalinkomst. Uppge dina inkomster från virkesförsäljningen på din egen skattedeklaration. Från inkomsterna får du dra av de kostnader som uppstått för dig.

Bärplockning

Om du plockar bär i naturen och själv säljer dem är försäljningsinkomsten skattefri. Men om du får lön för att plocka bär i naturen är detta din skattepliktiga förvärvsinkomst.

Du kan själv sälja bär som du plockat i naturen exempelvis på torg eller vid rastplatser längs vägen så länge som verksamheten är tillfällig och amatörmässig. Du kan sälja bären skattefritt direkt till restauranger eller partihandeln. Skattefriheten förutsätter att du inte har förädlat bären. Med förädling menas att man mosar, sötar eller fryser ner bären.

Ersättning för att plocka odlade bär är alltid lön, dvs. skattepliktig förvärvsinkomst. Om du har ingått ett arbetsavtal om bärplockning gör din arbetsgivare en förskottsinnehållning enligt ditt skattekort.

Bitcoins

Bedriver du handel med bitcoins eller använder virtuell valuta i övrigt? Det kan uppstå beskattningsbar inkomst för dig när du växlar bitcoins till pengar eller köper varor eller tjänster med bitcoins. Beskattningsbar inkomst uppstår när den virtuella valutans värde har stigit sedan anskaffningstidpunkten. Värdestegringen utgör din beskattningsbara kapitalinkomst som du ska ange på din skattedeklaration.

Om du deltar i att utvinna bitcoins är den virtuella valuta du tjänar på det din skattepliktiga förvärvsinkomst. Inkomsten beskattas som förvärvsinkomst det år som du fått den. Bitcoinsen värderas i beskattningen enligt den dags valutakurs då du har fått dem.

Om du vinner virtuell valuta i nätspel och denna kan växlas till pengar eller någon annan egendom med penningvärde utgör detta din inkomst. Från inkomsten kan du dra av kostnaderna för att tjäna den. Ange inkomsten som övrig förvärvsinkomst på din skattedeklaration.

 

Placeringar

Med placering avses att du köper t.ex. aktier, fondandelar eller fastigheter och har tänkt göra vinst med dem. Då du säljer sådana med vinst får du kapitalinkomst som du ska betala skatt på.

 

Skatteprocenten för kapitalinkomster 2018 är

 • 30 % upp till 30 000 euro
 • 34 % på den del som överstiger 30 000 euro.

Om du säljer dina investeringar med förlust kan du dra av förlusterna i beskattningen. I praktiken drar Skatteförvaltningen av dina förluster från alla dina kapitalinkomster. Om du inte har några kapitalinkomster eller dessa är lägre än förlusterna överförs avdraget på de fem följande året, dvs. du kan dra av dem senare. Du kan inte få någon underskottsgottgörelse utifrån överlåtelseförlusterna, dvs. i beskattningen görs inget avdrag från dina förvärvsinkomster.

Om du under ett kalenderår får mindre än 1000 euro från försäljning av dina placeringar är överlåtelsevinsten skattefri inkomst. Det innebär då att du inte heller kan dra av en överlåtelseförlust om anskaffningspriset på de placeringar du sålt under året understiger 1000 euro.

Ibland debiterar banken direkt skatt på dina placeringar och anmäler skatterna till Skatteförvaltningen med årsanmälan. I så fall behöver du bara kolla att dessa uppgifter syns på din förhandsifyllda skattedeklaration. Om det fattas uppgifter på deklarationen ska dessa anges.

Om banken inte verkställer förskottsinnehållning på en betalning åt dig kan du be om förskottsskatt på överlåtelsevinster av Skatteförvaltningen. Du kan ansöka om förskott i MinSkatt, skriftligt, per telefon eller genom att kontakta Skatteförvaltningens kundservice. Om du betalar rätt summa som förskottsskatt behöver du inte betala kvarskatt eller ränta på kvarskatt.

Dividender, överlåtelsevinster eller -förluster på dina placeringar syns vanligen på din förhandsifyllda skattedeklaration. Skatteförvaltningen får uppgifter om dessa via årsanmälan. Om dessa uppgifter inte har antecknats färdigt på din skattedeklaration eller de finns där men Skatteförvaltningen vill ha en tilläggsutredning över dem ska du deklarera dividender och överlåtelsevinster eller -förluster på skattedeklarationen i MinSkatt. Man ska också deklarera skattefria överlåtelser.

E-sport

Är du en passionerad e-sportare? Lön, arvoden och andra pris eller gottgörelser som du får från e-sport är din beskattningsbara inkomst. Pokaler eller andra jämförbara priser som närmast har ett symboliskt värde är inte skattepliktig inkomst.

Även pris du fått utomlands är beskattningsbar inkomst i Finland och de värderas här till gängse värde enligt finsk prisnivå. Med gängse värde anses det pris för vilket priset skulle säljas i en butik.

Om du får priset som pengar kom ihåg att ge ditt skattekort åt den som betalar priset. Kolla att alla inkomster du fått har antecknats på din skattedeklaration och uppge uppgifter som saknas om det behövs.

Hyresinkomster

Äger du en bostad som du tänker hyra ut? Hyresinkomster uppstår när du låter någon annan använda din bostad, bil eller maskin och får betalning för denna uthyrning. Utöver själva hyran räknas också övriga avgifter som hyresgästen betalar, till exempel vattenavgift eller hyra för parkeringsplats, som hyresinkomst. Även när du hyr ut din bostad via någon logitjänst är den inkomst du får din hyresinkomst. Ange hyresinkomsten på din skattedeklaration.

Hyresinkomst är kapitalinkomst som upp till 30 000 euro beskattas med 30 %. Om kapitalinkomsten är större än 30 000 euro, tas en skatt på 34 % ut av den överstigande delen. Om du bor på hyra och hyr din bostad vidare är även den hyra som du får av underhyresgästen din skattepliktiga inkomst.

Exempel på skatt på hyresinkomst:

Du får 460 euro per månad i hyra för bostaden under hela året. Du betalar 120 euro i månatligt bolagsvederlag och en vattenavgift på 24 euro. Bolagsvederlaget och vattenavgiften är kostnader som dras av från hyresinkomsten.

Din årliga skattepliktiga hyresinkomst är 3 792 euro [(460 e −120 e − 24 e) x 12 mån]. På det betalar du 30 % i skatt, alltså 1 137,60 euro.

Du vet väl att du i beskattningen kan dra av kostnaderna som hör till uthyrningen. För en bostad kan dessa vara t.ex.

 • Skötselvederlag
 • vatten-, el- och värmeavgifter om hyresgästen inte betalar dessa
 • fastighetsskatt
 • reparationskostnader.

I beskattningen kan du också dra av de årliga räntor som har anknytning till bostaden. Dessa kostnader kan du dra av fr.o.m. den dag när du har hyrt ut bostaden.

Airbnb

Delningsekonomi innebär att privatpersoner delar sina nyttigheter och tjänster antingen gratis eller mot en liten avgift. Detta sker vanligen digitalt.

När du får inkomst från sådan verksamhet ska du deklarera inkomsterna för beskattningen. Du kan emellertid dra av utgifterna som har uppstått i samband med att du tjänat denna inkomst.

Airbnb

Även inkomst från tillfällig uthyrning (t.ex. Airbnb) är skattepliktig kapitalinkomst.

Du får dra av kostnaderna för uthyrningen. Från hyresinkomsterna kan du dock endast dra av

 • de utgifter som hör till hyresperioden, t.ex. utgifter för att skaffa hyresgäst
 • en del av bolagsvederlaget.

Om du hyrt ut endast en del av bostaden ska kostnaderna ställas i proportion till hyrestiden och den uthyrda våningsytan.

Så här anger du uppgifterna på nätet:

Ange hyresinkomster i skattedeklarationen via MinSkatt. Det lönar sig att anmäla en uppskattning över hyresinkomst efter avdrag av utgifterna via MinSkatt också för skattekortet. Då betalar du skatten på inkomsten redan under det innevarande året och inte som kvarskatt.

Värnpliktiga och civiltjänstgöring

Är det dags för värnplikt eller civiltjänstgöring? Värnpliktigas dagpenning och militärunderstöd som beviljas av FPA är skattefria förmåner, så du behöver inte ge ditt skattekort till försvarsmakten.

 

I beskattningen behandlas de förmåner som civiltjänstgörare får på samma sätt som värnpliktigas förmåner. Inkvartering, kost, kläder, hälso- och sjukvård eller kostnadsfria semesterresor som ordnas av försvarsmakten eller civiltjänstgöringsplatsen är skattefria förmåner.