Egna skatter

Egna skatter – känner du till hur du ska sköta dem? Om inte, ingen fara, beskattning är nämligen något nytt för de flesta unga. Här hittar du många nyttiga tips för dina egna skatter.

 

Skattedeklaration

Varje vår får du med posten en förhandsifylld skattedeklaration som gäller det föregående skatteåret. På skattedeklarationen har det på förhand fyllts i uppgifter såsom de löner och skatter din arbetsgivare uppgett.

Till följd av lagändringarna ändras skattedeklarationen och dess inlämnande vid ingången av 2019. Ändringen gäller alltså redan den skattedeklaration som lämnas för 2018. Skattedeklarationen innehåller fortfarande samma uppgifter som förut men deklarationsdelen slopas i sin helhet. Till följd av lagändringarna slutar beskattningen också i olika tider för olika skattskyldiga på den dag som antecknats på skattedeklarationen.

Du måste kontrollera att dina inkomster och avdrag antecknats rätt i den förhandsifyllda deklarationen. Om uppgifterna är korrekta behöver du inte göra något. Ditt slutliga beskattningsbeslut är en bilaga till skattedeklarationen.

Om du upptäcker brister i din skattedeklaration ska du anmäla ändringarna i tjänsten MinSkatt. Sista dagen för returnering har angetts på din skattedeklaration. Exempelvis dina resekostnader kan saknas på den förhandsifyllda skattedeklarationen, eller så kan det finnas brister i lönesummorna. Efter att du har anmält ändringarna får du ett korrigerat beskattningsbeslut där slutresultatet för din beskattning har räknats om. I det nya beskattningsbeslutet har antecknats det personliga slutdatumet för din beskattning samt utbetalningsdag för en eventuell skatteåterbäring eller förfallodag för kvarskatt. Förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäring bestäms enligt dagen då beskattningen slutförs skattskyldigspecifikt.

Du får också en specifikationsdel och ett beskattningsintyg som bilaga till skattedeklarationen. Det lönar sig att spara dem eftersom du kan behöva dem om du ansöker om t.ex. bostadsstöd. I specifikationsdelen ser du en utredning över dina inkomster och din förmögenhet. Där finns det specificerat t.ex. vilka inkomster du haft under skatteåret och hur mycket du har betalat i skatt på dem. På beskattningsintyget ser du hur mycket beskattningsbara inkomster du haft under ett visst skatteår.

Har din skatteprocent varit för liten i förhållande till dina inkomster måste du betala restskatt, alltså kvarskatt. Men om du har betalat för mycket skatt på din lön så får du skatteåterbäring.

Det lönar sig att lämna skattedeklarationen i tid eftersom att lämna skattedeklarationen för sent kan medföra en förseningsavgift och att inte alls lämna en skattedeklaration kan medföra en skatteförhöjning.

Skattedeklaration i MinSkatt för studerande

Beskattningsintyg

Beskattningsintyget har bifogats den förhandsifyllda skattedeklarationen. På beskattningsintyget ser du hur mycket beskattningsbara inkomster du haft under ett visst skatteår. Det lönar sig att spara beskattningsintyget eftersom du kan behöva det om du ansöker om t.ex. bostadsstöd.

 

Skatteåterbäring

Betalning av skatteåterbäring

Skatteåterbäringen för 2018 betalas in på det bankkonto som du har meddelat. Du ser storleken på din skatteåterbäring och utbetalningsdagen i ditt beskattningsbeslut. På personkunders skatteåterbäringar betalas återbäringsränta.

Det lägsta beloppet som återbärs är 5 euro.

Skatteförvaltningen samarbetar inte med företag som beviljar snabblån.

Kontonummer

Kontrollera alltid i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet att du har angett kontonumret rätt.

Om kontonumret är felaktigt, har ändrats eller om du vill lämna kontonumret som en ny uppgift ska du anmäla det nya kontonumret i MinSkatt.

Användning av skatteåterbäring

Om du har obetalda skatter använder Skatteförvaltningen din skatteåterbäring för dessa. Du får alltid ett meddelande om din skatteåterbäring används för obetalda skatter. En skatteåterbäring kan även mätas ut. Du får ett meddelande om utmätning från utsökningsmyndigheten.

Kvarskatt

Betalning

Om du inte har betalat tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand som kvarskatt.

Om kvarskatten är 170 euro eller mer delas summan in i två delbetalningar. En kvarskatt på mindre än 170 euro ska betalas på en gång, den första förfallodagen.  Kvarskatt på mindre än 10 euro debiteras inte.

Observera att den korrigerade skattedeklarationen skjuter upp den dag då beskattningen slutförs till ett senare datum, och då kan också utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagen för kvarskatt skjutas upp. Förfallodagen för den första raten av kvarskatt är den på slutförandet av beskattningen följande andra månadens 1:a dag och den andra ratens förfallodag är den på slutförandet av beskattningen följande fjärde månadens 1:a dag.

Det räknas ränta på kvarskatten. Om du betalar kvarskatten efter förfallodagen, måste du också betala dröjsmålsränta.

E-faktura eller direktbetalning

Beställ e-faktura i din nätbank eller ge din bank ett uppdrag om direktbetalning senast tre veckor före förfallodagen. Detta är ett okomplicerat sätt att betala räkningar och så glömmer man inte skatternas förfallodag.

Betalning före förfallodagen

Om du betalar kvarskatt eller förskottskomplettering före den 30 september får du ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter. På dem har din betalning beaktats både i skattens och räntans belopp.

Förmåner

Förmåner är stöd som vanligen betalas ut av FPA eller socialbyrån i din hemkommun.

Förmåner är exempelvis

 • allmänt bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • studiepenning
 • stöd för skolresor
 • militärunderstöd
 • grunddagpenning för arbetslösa
 • sjukdagpenning
 • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • minimiutkomststöd.

Ersättningarna kan vara skattefri eller skattepliktig förvärvsinkomst.

Bostadsstöd, bostadstillägg, stöd för skolresor, militärunderstöd och minimiutkomststöd är skattefria förmåner. För studerande finns även studielånsavdraget som är ett skatteavdrag.

Studiepenning, grunddagpenning, inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd, sjukdagpenning och arbetsmarknadsstöd är skattepliktiga förmåner.

Du ser förmånerna på din skattedeklaration

De skattepliktiga förmånerna syns varje år i specifikationsdelen av den förhandsifyllda skattedeklarationen.

I specifikationsdelen ser du

 • vilket slag av förmån det handlar om
 • vem som betalat förmånen
 • hur stor bruttoförmån som har betalats
 • hur mycket skatt som tagits ut på förmånen.

Unga har förmåner i samband med studier

Ungdomarna får vanligen allmänt bostadsbidrag, bostadstillägg, studiepenning och understöd för skolresor.

Utöver dessa kan du som studerande även få studielånsavdrag. FPA avgör om du kan få avdraget. Om du beviljas studielånsavdrag meddelar FPA detta åt Skatteförvaltningen som gör avdraget automatiskt. Avdraget visas på din förhandsifyllda skattedeklaration.

Studielåneavdraget kan aldrig räknas på skattekortet utan det dras av automatiskt i skattedeklarationen.

Förskottsinnehållningen på studiepenningen ändras fr.o.m. 1.1.2019 då FPA inte längre automatiskt drar av förskottsinnehållningen från stödet. Förskottsinnehållningen avdras dock ännu i januari 2019 om du har lämnat in ett skattekort för studiepenningen för 2018. Även om förskottsinnehållningen inte längre dras av automatiskt kan du ange en förskottsinnehållningssats för FPA.

Du kan beställa ett skattekort för förmåner i MinSkatt eller genom att ringa till 029 497 001. Då du ansöker om skattekort behöver du inte nämna de skattefria förmånerna, såsom allmänt bostadsbidrag, bostadstillägg eller understöd för skolresor. De syns inte på skattekortet eller på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Första bostad

Den första bostad dit du flyttar för att bo stadigvarande är en så kallad första bostad. Den första bostaden utgörs vanligen av en bostadsaktie, dvs. en egen bostad i ett vånings- eller radhus. Men också en fastighet, alltså ett eget hus på en tomt, kan utgöra första bostad.

Du befrias från överlåtelseskatt på din första bostad om du uppfyller följande villkor:

 • Du är 18–39 år vid köpet.
 • Efter köpet äger du minst 50 % av bostaden.
 • Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in inom 6 månader från köpet.
 • Du har inte tidigare ägt minst 50 % av en bostadsaktie eller ett bostadshus.

Bostadsaktie som första bostad – kom ihåg att göra överlåtelseskattedeklaration

Om din första bostad utgörs av en bostadsaktie ska du göra en överlåtelseskattedeklaration åt Skatteförvaltningen även fastän du inte behöver betala skatt.

Du kan deklarera

 • elektroniskt på adressen www.suomi.fi, om du har nätbankkoder.
 • pappersblankett, som du kan posta eller föra till vilken skattebyrå som helst.

Om du lämnar in en pappersdeklaration, lägg till en kopia av köpebrevet. Vi på Skatteförvaltningen stämplar din blankett och postar den till dig. När du visar upp den stämplade blanketten åt bostadsaktiebolagets disponent antecknar han dig som ny ägare i husbolagets aktieförteckning. Fråga disponenten om vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägande.

Det behövs inga bilagor eller stämplar om du deklarerar elektroniskt. När du har skickat din deklaration ska du skriva ut överlåtelseskattedeklarationen där det står att Skatteförvaltningen har mottagit den. Visa upp denna utskrift åt disponenten.

 

Fastighet som första bostad – be om utlåtande från skattebyrån

Om din första bostad är en fastighet behöver du inte göra en överlåtelseskattedeklaration. Däremot ska du be skattebyrån om ett utlåtande över att du är köpare av en första bostad. Visa utlåtandet åt Lantmäteriverket när du söker om lagfart eller införande av arrenderätt.

Beställ utlåtandet genom att ringa servicetelefonen för överlåtelseskatt 029 497 022. Du kan be om utlåtande först efter köpet.

 

Villkoren för första bostad uppfylls inte – betala överlåtelseskatt

Om du inte uppfyller villkoren för köp av första bostad ska du betala överlåtelseskatt med en gireringsblankett.

 • Överlåtelseskatten är 2 % av köpeskillingen på bostadsaktier.
 • Överlåtelseskatten för en fastighet är 4 procent av köpeskillingen.

Om du gör en överlåtelseskattedeklaration på pappersblankett efter betalningen ska du bifoga en kopia av kvittot.

Avdrag i beskattningen

Du kan göra avdrag i din beskattning. Man kan göra avdrag från förvärvsinkomsten, alltså från löner eller förmåner. Vissa avdrag görs direkt från skatten.

Avdrag från förvärvsinkomsten

Om avdraget görs från förvärvsinkomsten, görs det från bruttolönen alltså den lön från vilken man inte har dragit av något än. När avdragen har gjorts räknar man på den resterande summan ut hur mycket skatt du ska betala för året. Detta belopp jämförs sedan med det belopp som du redan har betalat i skatt under året. Genom att jämföra kan du se om du får skatteåterbäring eller restskatt. Det skattebelopp som du har betalat kan du se på ditt lönebesked. Där har det antecknats hur mycket skatt arbetsgivaren har tagit ut på din lön i enlighet med skattekortet.

Avdragen som görs från förvärvsinkomsterna är bl.a. resekostnader, avdrag för att förvärva inkomst, fackavgifter och obligatoriska arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier. Du kan enkelt kolla effekten av avdragen med skatteräknaren när du fyller i inkomster och utgifter i den.

Avdrag från skatten

Vissa avdrag görs direkt från skatten. Då minskar avdraget direkt hur mycket du ska betala i skatt under året. Med andra ord ökar avdraget skatteåterbäringen eller minskar kvarskatten. När du vet avdragets storlek vet du även hur mycket avdraget inverkar på skatteåterbäringen eller kvarskatten. T.ex. hushållsavdrag och studielånsavdrag är sådana som görs från skatten.

Att yrka på avdrag i beskattningen

Skatteförvaltningen gör en del av avdragen automatiskt. Förvärvsinkomstavdraget är ett av dessa. Vissa avdrag, såsom resekostnadsavdrag, måste du själv kräva. Många avdrag, såsom fackavgifter och arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier är färdigt ifyllda på din förhandsifyllda skattedeklaration eftersom arbetsgivaren och facket meddelar dessa till Skatteförvaltningen med årsanmälan.

Om du har studielån kan du under vissa förutsättningar få studielåneavdrag. Studielånen som du har lyft för högskolestudier beaktas när studielånsavdraget beviljas. Detta gäller studier som du har inlett senast 1.8.2005.

FPA avgör om du har rätt till studielåneavdrag. Om du får avdraget meddelar FPA detta åt Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen gör avdraget automatiskt och du kan se det på din skattedeklaration.

Studielåneavdraget kan också beaktas i förskottsinnehållningssatsen på skattekortet.

Resekostnadsavdrag

Du får dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen vilka hör ihop med sommarjobbet, eller ett arbete vid sidan av studierna. Du kan dra av resekostnader i samband med arbetspraktik om du får lön för praktiken. Om du enbart studerar kan du inte dra av kostnader för resor mellan hemmet och studieplatsen.

Kostnaderna för resor mellan hem och jobb dras av enligt det billigaste färdmedlet oavsett på vilket sätt du de facto har tagit dig till jobbet. Kollektivtrafik är vanligen det billigaste fortskaffningsmedlet.

Självriskandelen för resekostnader är 750 euro. Ange dina resekostnader på skattedeklarationen endast om de överstiger självrisken. Du behöver inte dra av självrisken eftersom det görs i beskattningen för din räkning. Deklarera alltså skatteårets resekostnader i sin helhet.

Får man dra av studiekostnader i beskattningen?

Som utgifter för att tjäna inkomst kan du inte dra av studiekostnader (t.ex. skolböcker) i beskattningen om du studerar i den grundläggande utbildningen eller en utbildning som siktar på examen.

Arvsbeskattning

Om du får egendom i arv eller genom ett testamente ska du betala arvsskatt. Arvsskatt ska betalas om arvlåtaren eller arvtagaren eller den som arvet testamenterats åt bodde i Finland vid arvlåtarens frånfälle. Skatteförvaltningen får information om dödsfall direkt från befolkningsdataregistret så man behöver inte separat meddela detta.

 

Bouppteckning

Delägarna i ett dödsbo ska

 • hålla bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet.
 • skicka en kopia av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen inom en månad efter bouppteckningen.

Skatteförvaltningen handlägger bouppteckningsinstrumentet vanligen inom sex månader. Därefter får varje arv- och testamentstagare ett eget arvsbeskattningsbeslut över den arvslotten.

Följande påverkar arvsskattens storlek:

 • arvslottens storlek
 • släktskapet mellan den avlidne och den som ärver.

Varje delägare i ett dödsbo ansvarar personligen endast för den egna arvsskatten. Om laglotten är mindre än 20 000 euro behöver man inte betala skatt.

 

Beskattning av arv

Arv beskattas i skatteklass I eller II.

Till skatteklass I hör

 • arvlåtarens äkta maka
 • arvinge i rakt upp- eller nedstigande led (barn, barnbarn, föräldrar, mor-/farföräldrar osv).
 • arvinge i rakt nedstigande led till en make/maka
 • arvlåtarens trolovade som får ett bidrag som avses i ärvdabalken.

Till skatteklass II hör övriga släktingar och personer utanför släkten och familjen. Skatten i skatteklass II är högre än i skatteklass I.

När bouppteckningsinstrumentet har behandlats och arvsbeskattningen är klar får varje arv- och testamentstagare ett eget arvsbeskattningsbeslut. Där ser man hur mycket som ska betalas i arvsskatt. Det är bra att spara arvsskattebeslutet hos sig själv. Det kan behövas om man säljer den ärvda egendomen. Det värde som fastställts för arvsbeskattningen används som anskaffningspris för en ärvd egendom då man räknar ut om det uppstått vinst eller förlust vid försäljningen.

Gåvobeskattning

Då man ger en gåva åt en annan person och gåvans värde är 5000 euro eller mer måste man betala gåvoskatt. Man måste även betala gåvoskatt i det fall att en person åt samma mottagare ger gåvor under tre års tid och vars sammanlagda värde är minst 5000 euro.

Gåvoskattedeklarationen ska göras inom tre månader efter donationsdagen. Det rekommenderas att man gör en gåvoskattedeklaration också för skattefria gåvor, i synnerhet om man har tänkt sälja gåvoföremålet. Värdet som fastställts för gåvobeskattningen används vanligen som anskaffningspris då man räknar ut om det uppstått vinst eller förlust vid försäljningen. Man kan göra en gåvoskattedeklaration på MinSkatt.

Gåvoskatt ska betalas på t.ex.

 • fastighet
 • bostadsaktier
 • lös egendom, såsom bilar och värdepapper
 • pengar
 • andelar i dödsbo
 • då man avstår från besittningsrätt.

Om det finns minst två som ger gåvan, ska gåvans mottagare göra en separat skattedeklaration över gåvan från de olika gåvogivarna.

En gåva utgör förskott på arv när gåvogivare har ansett att gåvan ska beaktas i den slutliga bodelningen. Gåvogivaren kan t.ex. i gåvobrevet meddela att gåvan utgör förskott på arv. När en förälder ger en gåva åt sitt barn är det fråga om förskott på arv om gåvogivaren inte har meddelat eller avsett annat.

Man betalar gåvoskatt som vanligt på förskott på arv, men detta beaktas i arvsbeskattningen efter gåvogivarens död. I praktiken läggs förskottet på arv till dödsboets tillgångar och man räknar ut ett värde för gåvodagen. Sedan delas det sammanlagda värdet av arvlåtarens egendom och förskottet på arv jämnt mellan alla arvingarna och arvsskatt fastställs på dessa andelar. Från den som fått förskott på arv drar man av den gåvoskatt som redan tidigare har betalats för detta.

En sedvanlig gåva beaktas i arvsbeskattningen endast om gåvan har getts mindre än tre år innan arvlåtarens död. I praktiken läggs gåvans värde till arvingens egen arvslott och arvsskatten fastställs på denna summa. Gåvoskatt som betalats tidigare dras av från arvsskatten.

Gåva för underhåll

Med gåva för underhåll avses en skattefri gåva som du får för ditt underhåll. Du kan få en gåva även om du inte är i behov av underhåll. Man kan aldrig ge en gåva för underhåll i pengar utan det är meningen att gåvan ska gå direkt till underhållet. Det innebär att den som bidrar till ditt underhåll betalar dina räkningar direkt till fakturautställaren.

Sådana betalningar är till exempel:

 • bolagsvederlag
 • hyror
 • elräkningar
 • telefonräkningar
 • internetavgifter
 • kostnader för utlandsstudier.

Förutsättningen för att en sådan gåva ska vara skattefri är att du inte kan använda medlen till något annat ändamål. Om dina föräldrar skulle ge dig en penninggåva skulle det räknas som en skattepliktig gåva eftersom man kan använda pengarna till annat än t.ex. hyra, el- eller telefonräkningar. Det avgörande är alltid att den som ger gåvan betalar ett belopp direkt till fakturautställaren.

Det anses ändå inte att allting hör till underhållet. Exempelvis en betalning av finansieringsvederlag och arvsskatt samt penninggåvor utgör skattepliktiga gåvor.

Gåvor på högst 5000 euro under tre års tid är skattefria. Om dina gåvor alltså överstiger gränsen på 5000 euro under tre år måste du göra en gåvoskattedeklaration i MinSkatt och betala gåvoskatt. Gåvoskattedeklarationen ska göras inom tre månader från det att du mottagit gåvan.