Cateringföretagare

Clarissa ska snart utexamineras som kock från yrkesskolan. Hon har redan vid sidan av studierna jobbat på ett cateringföretag som en bekant till familjen äger. Hennes intresse för att starta eget företag har bara ökat i och med att dagen som hon utexamineras närmar sig. Clarissa beslutar att bidra till sin dröm om ett eget cateringföretag som erbjuder italiensk mat.

Planering av företagsverksamhet

Företagande är nytt för Clarissa. Hon beslutar att kontakta ett lokalt nyföretagscentrum för att få hjälp med att starta ett företag.

Vid nyföretagscentrumet får Clarissa tips om att det är bra att först göra upp en affärsplan. Med hjälp av affärsplanen kan hon sammanfatta sin idé om företagets uppgift, verksamhetsområde, produkter eller tjänster, kunder, finansiering och potentiella risker. När Clarissas affärsplan är färdig kan hon genast ansöka om startpeng om det behövs. Med startpengen kan Clarissa säkerställa sin utkomst i början av företagsverksamheten.

Börja ansöka om startpeng genom att kontakta arbets- och näringstjänster (tyomarkkinatori.fi).

Som en del av planeringen av företagsverksamheten funderar Clarissa på vilken bolagsform som är lämplig i hennes situation. Hon överväger särskilt mellan aktiebolag och firma. Till slut tycker Clarissa att aktiebolag är lämpligast. Clarissa beslutar att först grunda ett aktiebolag ensam. Hon utser sin vän Tore till styrelsesuppleant. Aktiebolaget ska ha så kallad dubbel bokföring. Clarissa beslutar att låta en lokal revisionsbyrå sköta bokföringen.

Läs mer om andra faser i grundandet av ett företag (yrittajat.fi).

Läs mer om olika bolagsformer (yrittajat.fi).

Cateringföretaget behöver också lokaler för matlagning och för till exempel förvaring av serverings- och transportutrustning. När Clarissa väljer en affärslokal och bedömer om den är lämplig, bör hon beakta livsmedelshygien. Den lokala livsmedelstillsynen hjälper vid behov Clarissa redan när hon söker lokaler.

Läs mer om Livsmedelsverkets anvisning om bildande av ett livsmedelsföretag (ruokavirasto.fi).

De första planerna är nästan färdiga, varför Clarissa bestämmer sig för att gå från tanke till handling och grunda ett aktiebolag. Det är enklast att grunda ett företag på elektronisk väg på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats. När Clarissa fyller i och skickar etableringsanmälan, överförs uppgifterna om företaget till Patent- och registerstyrelsens eller PRS handelsregister och till Skatteförvaltningen.

Företag som säljer produkter eller tjänster är ofta momsskyldiga. Du kan anmäla dig till registret över momsskyldiga när du gör en etableringsanmälan. Clarissas bokförare på revisionsbyrån hjälper till att göra momsdeklarationer och betala moms. I cateringverksamheten utgör momsen 14 procent av priset på tjänsten.

Anmälan om etablering av ett företag (ytj.fi).

Läs mer om moms (vero.fi).

Efter att Clarissa har grundat ett aktiebolag upprättar hon ett avtal om bolagsbildning, som också innefattar bolagsordning. Nyföretagscentrumet hjälper till med nödvändiga dokument. Tore är styrelsesuppleant i Clarissas företag, men tillsvidare äger Clarissa alla aktier.

Som företagare svarar Clarissa för sitt pensionsskydd själv. I praktiken bör Clarissa teckna en FöPL-försäkring och betala pensionsförsäkringspremier för försäkringen.

Läs mer om Företagares pension (tyoelake.fi).

Beskattning av företagsverksamhet

Du ska själv betala skatter på inkomster av företagsverksamhet under årets lopp, alltså det år som du får inkomster. Därför ska du ansöka om förskottsskatt hos Skatteförvaltningen. För en ny företagare bygger förskottsskatten på en uppskattning av företagets resultat för det första året. Med resultat avses företagets vinst, alltså den del som är positiv efter att kostnaderna för företagsverksamheten har dragits av från inkomsterna.

För ansökan om förskottsskatt uppskattar Clarissa företagets inkomster och kostnader.

Till kostnaderna hör till exempel

  • hyra för lokalen
  • inköp som Clarissa behöver göra för den nya företagsverksamheten, till exempel serveringskärl och matlagningsutrustning
  • löner som Clarissa betalar till sig själv och andra.

Efter att Clarissa hade startat ett företag kunde hon börja jobba i full skala och cateringföretaget blev mer framgångsrikt än väntat!

Sammanfattning:

Clarissa utexamineras snart som kock från yrkesskolan. Hon har redan vid sidan av studierna jobbat på ett cateringföretag som en bekant till familjen äger. Clarissa beslutar att starta ett eget cateringföretag. Hon kontaktar ett lokalt nyföretagscentrum för att få hjälp med att göra upp en affärsplan och starta ett företag.

Clarissa väljer aktiebolag som bolagsform och utser sin vän Tore till styrelsesuppleant. Clarissa köper hjälp med företagets bokföring från en revisionsbyrå. Cateringföretaget behöver också lokaler för matlagning och förvaring av serverings- och transportutrustning. Clarissa beaktar kraven på livsmedelshygien och gör senare nödvändiga anmälningar till Livsmedelsverket.

Clarissa grundar ett aktiebolag på elektronisk väg (på ytj.fi) och anmäler sig samtidigt på samma anmälan till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga. Efter att Clarissa har grundat bolaget tecknar hon en FöPL-försäkring för att svara för sitt pensionsskydd. Clarissa ska betala förskottsskatt på företagets uppskattade resultat eller vinst. Med tanke på förskottsskatten uppskattar Clarissa företagets inkomster och kostnader. Till kostnaderna hör till exempel hyra för lokalen, nya serveringskärl och Clarissas lön.

Clarissas kom ihåg-lista:

  • Du får hjälp med att starta ett företag från ett lokalt nyföretagscentrum.
  • Anmäl företaget till handelsregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över momsskyldiga (ytj.fi).
  • Ordna företagets bokföring. Du kan sköta bokföringen själv eller köpa en bokföringstjänst från en revisionsbyrå.
  • Om du anlitar en revisionsbyrå, ska du befullmäktiga bokföraren på byrån att anmäla uppgifter på nätet för din räkning med Suomi.fi-fullmakt. Anvisning om hur du ger Suomi.fi-fullmakt.
  • Se till ditt pensionsskydd och teckna en FöPL-försäkring.
  • Se Livsmedelsverkets webbplats för att se vad som krävs för ett livsmedelsföretags lokaler och vad tillsynen betyder.